Med bakgrunn i erfaringer gjennom ti år med ordningen og føringer i Regional arrangementsstrategi (vedtatt i 2019) ble prosedyrer og kriterier for ordningen revidert våren 2020. 

Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om arrangementsstøtte vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene i 2023 er:

 • 15. februar 2024
 • 15. september 2024

Ordningens formål

Formålet med arrangementsstøtteordningen er å bidra til økonomisk verdiskaping Lillehammer-regionen.

Hva slags arrangement omfattes av ordningen?

 • Både idretts- og kulturarrangementer. Rene kommersielle arrangementer (MICE-segmentet) er ikke støtteberettiget.
 • Må være lokalisert til Lillehammer-regionen.
 • Skal være av internasjonal eller nasjonal karakter, i betydningen tiltrekke tilreisende utenfra vår region, med tanke på deltakelse og/eller oppmerksomhet.
 • Gjentakende/årlige arrangementer og arrangementer som går over flere dager er særlig ønsket. Enkeltstående arrangementer kan være støtteberettiget under forutsetning av at det kan vises til åpenbare langsiktige verdier/ringvirkninger.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner med forankring i regionen. Samarbeid mellom flere organisasjoner er ønskelig, men én organisasjon skal stå som ansvarlig søker.
 • Enkeltpersoner og organisasjoner utenfor regionen kan kun stå som søker dersom det er inngått formalisert og forpliktende samarbeidsavtale med én eller flere regionale organisasjoner. 

Hva slags prosjekter er støtteberettiget?

 • Bare avgrensede og konkretiserte utviklingsprosjekter kan motta støtte. Langsiktig verdi skal tillegges avgjørende vekt. Driftsoppgaver og fysiske investeringer er ikke støtteberettiget. Honorarer og utgifter til artister, utøvere, foredragsholdere el. ansees som en driftskostnad og dekkes ikke av ordningen.
 • Det skal etterstrebes mangfold i vid forstand i arrangementer som støttes av ordningen. Søknaden skal redegjøre for hvordan dette ivaretas. Det forutsettes en kjønnsbalanse på minimum 60/40 blant artister, arrangørstab, styrer og andre deler av arrangementet der man har mulighet til å påvirke kjønnssammensetningen. Avvik må begrunnes.

Praktiske rammer

 • Arrangementer som søker støtte fra Rådets arrangementsstøtteordning må være vurdert som bærekraftig iht. vedtatte bærekraftkriterier i løpet av de siste to år, eller være i prosess for å få en slik status. I sistnevnte tilfelle vil et eventuelt tilsagn om støtte kunne trekkes tilbake dersom ikke bærekraftkriteriene etterleves. Informasjon og scoringsskjema for bærekraftkriteriene finner du her. Ta kontakt med Stein B. Olsen (steinb@lillehammer.com / mobil 97718106) for å komme i gang med prosessen. 
 • Arrangører som ønsker å søke om støtte fra ordningen oppfordres til å ta kontakt med regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit (tlf. 906 11 464 / akr@vekst.lillehammer.no ) for veiledning tidlig i søknadsarbeidet.
 • Søknad om prosjektstøtte skal skrives på eget søknadsskjema. Det skal legges fram et budsjett og en finansieringsplan der det framgår hva slags prosjektaktiviteter som skal finansieres av det omsøkte tilskuddet, samt synliggjøres hvilke eventuelle andre aktører man søker støtte fra. Arbeidsinnsats kan inngå i prosjektbudsjettet til en verdi av kr. 300/time.
 • I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en enkel evalueringsrapport med prosjektregnskap. Denne skal skrives på et eget skjema, som oversendes sammen med tilsagn om støtte.
 • For arrangementer som mottar støtte skal merkevaren «Lillehammer» profileres.

Søknadsskjema

Søknad om støtte skal skrives på eget søknadsskjema, som du finner HER. Ferdig utfylt skjema sendes til lillehammer.kommune.postmottak@lillehammer.kommune.no med kopi til regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit på akr@vekst.lillehammer.no.

Utbetaling av tilskudd

Inntil 50 prosent av et eventuelt tilskudd kan utbetales undervegs i prosjektarbeidet, mens resterende holdes tilbake til prosjektrapport og -regnskap er levert og godkjent. Faktura for utbetaling merkes: 

Interkommunalt politisk råd c/o Lillehammer kommune

Fakturamottak

Serviceboks 986

2626 Lillehammer

Fakturaen kan sendes til Scanner Sentral Inngående Faktura: Scanner.Sentral.Inngaende.Faktura@lillehammer.kommune.no 


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om ordningen kan regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit (tlf. 906 11 464 / akr@vekst.lillehammer.no ) eller arrangementskoordinator Stein B. Olsen (tlf. 977 18 106 / e-post steinb@lillehammer.com) kontaktes.